Pohditaan Yhdessä -

Työnohjaukseni määritelmiä:

Suomen Työnohjaajat ry (STOry) määrittelee työnohjauksen seuraavasti:

"Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä."

Henkilökohtaista työnohjaustani kuvaa taustateorioista parhaiten dialoginen vuorovaikutus- ja voimavarakeskeisyys, jonka taustalla on ratkaisukeskeinen lähestymistapa sekä aina ohjattavien olemassa olevia voimavaroja hyödyntävä työote.

Työnohjaukseni on Reflektiivistä asioiden-, ajatusten-, tunteiden-, ja toiminnan tarkastelua. Työnohjauksissa minulle on luontevaa käyttää Narratiivista lähestymistapaa, jolla ryhmässä luomme kokemuksillemme merkityksiä kertomustemme kautta. Yhteinen vuoropuhelu Dialogisuus on yksinkertaisesti ilmaistuna itselemme merkityksellisten asioiden yhdessä pohtimista.

©-copyright
©-copyright

"Työnohjaaja tekee arvokasta työtä, joka tähtää hyvinvoivaan ja tulokselliseen työyhteisöön. Työnohjaaja avaa työelämän lukkoja" - Suomen työnohjaajat ry

Työnohjauksesta lisää:

Työnohjaus on ohjattavan työn ja oman itsensä tarkastelua ja tutkimista sekä laadunhallinnan varmistamista. (Paunonen-Ilmonen 2001)

Työnohjaus on työtapa, jonka avulla yksittäiset työntekijät, tiimit ja kokonaiset työyhteisöt voivat kehittää ammatillista osaamistaan. (Keski-Luopa 2007)

Työnohjaus on ohjattavan ammattitaidon ja ammatillisen kasvun edistämistä ohjausprosessin tarjoamin keinoin. (Ojanen 2006)

Työnohjaus on oppimissuuntautunut vuorovaikutusprosessi, jonka avulla pyritään vaikuttamaan työntekijän kokonaisvaltaiseen kehitykseen ja tätä kautta työtaidon, valmiuksien ja motivaation sekä viihtyvyyden lisääntymiseen. (Sava 1987)


Lähteet:

Keski-Luopa L: Työnohjaus vai superviisaus. Työnohjausprosessin filosofisten ja kehityspsykologisten perusteiden tarkastelua. Metanoia instituutti. Tornion kirjapaino Oy, Oulu 200

Ojanen S: Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian käsittelyä. Yliopistopaino, Helsinki 2006

Paunonen-Ilmonen M: Työnohjaus: Toiminnan laadunhallinnan varmistaja. WSOY, Vantaa 2001

Sava, I. 1987. Työnohjaus ja opettajan tietoisuus. Helsinki: Gaudeamus 

Suomen työnohjaajat ry: https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus