Pohditaan Yhdessä -

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä (Suomen Työnohjaajat ry).

Työnohjausta käytetään erilaisten työhön liittyvien muutoksien tukena sekä tehtävien ja tavoitteiden selkeyttämisessä. Työnohjaus voi olla akuuttien tilanteiden purkamista, oman työn pohdintaa, tai Case-tyyppistä asioiden ja tapahtumien käsittelyä. Työnohjauskerrat edistävät ryhmäytymistä, jolloin jokaisella on mahdollisuus tulla kuuluksi ryhmässä omaan työhön liittyvissä tärkeissä kysymyksissä. Työnohjauskerrat rakentuvat aina yhdessä ohjaajan ja ohjattavien kanssa. Työnohjauskeskustelut ovat luottamuksellisia.

Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. 

©-copyright 2024
©-copyright 2024

"Työnohjaaja tekee arvokasta työtä, joka tähtää hyvinvoivaan ja tulokselliseen työyhteisöön. Työnohjaaja avaa työelämän lukkoja" - Suomen työnohjaajat ry

Työnohjauksesta lisää:

Työnohjaus on ohjattavan työn ja oman itsensä tarkastelua ja tutkimista sekä laadunhallinnan varmistamista. (Paunonen-Ilmonen 2001)

Työnohjaus on työtapa, jonka avulla yksittäiset työntekijät, tiimit ja kokonaiset työyhteisöt voivat kehittää ammatillista osaamistaan. (Keski-Luopa 2007)

Työnohjaus on ohjattavan ammattitaidon ja ammatillisen kasvun edistämistä ohjausprosessin tarjoamin keinoin. (Ojanen 2006)

Työnohjaus on oppimissuuntautunut vuorovaikutusprosessi, jonka avulla pyritään vaikuttamaan työntekijän kokonaisvaltaiseen kehitykseen ja tätä kautta työtaidon, valmiuksien ja motivaation sekä viihtyvyyden lisääntymiseen. (Sava 1987)

Keski-Luopa L: Työnohjaus vai superviisaus. Työnohjausprosessin filosofisten ja kehityspsykologisten perusteiden tarkastelua. Metanoia instituutti. Tornion kirjapaino Oy, Oulu 2015

Suomen työnohjaajat ry: https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus