Pohditaan Yhdessä -

Työnohjaus

Työnohjausta käytetään erilaisten työhön liittyvien muutoksien tukena sekä tehtävien ja tavoitteiden selkeyttämisessä. Työnohjaus voi olla akuuttien tilanteiden purkamista, oman työn pohdintaa, tai Case-tyyppistä asioiden ja tapahtumien käsittelyä. Työnohjauskerrat edistävät ryhmäytymistä, jolloin jokaisella on mahdollisuus tulla kuuluksi ryhmässä omaan työhön liittyvissä tärkeissä kysymyksissä. Työnohjauskerrat rakentuvat aina yhdessä ohjaajan ja ohjattavien kanssa. Työnohjauskeskustelut ovat luottamuksellisia.

©-copyright 2023
©-copyright 2023

"Työnohjaaja tekee arvokasta työtä, joka tähtää hyvinvoivaan ja tulokselliseen työyhteisöön. Työnohjaaja avaa työelämän lukkoja" - Suomen työnohjaajat ry

Työnohjauksesta lisää:

Työnohjaus on ohjattavan työn ja oman itsensä tarkastelua ja tutkimista sekä laadunhallinnan varmistamista. (Paunonen-Ilmonen 2001)

Työnohjaus on työtapa, jonka avulla yksittäiset työntekijät, tiimit ja kokonaiset työyhteisöt voivat kehittää ammatillista osaamistaan. (Keski-Luopa 2007)

Työnohjaus on ohjattavan ammattitaidon ja ammatillisen kasvun edistämistä ohjausprosessin tarjoamin keinoin. (Ojanen 2006)

Työnohjaus on oppimissuuntautunut vuorovaikutusprosessi, jonka avulla pyritään vaikuttamaan työntekijän kokonaisvaltaiseen kehitykseen ja tätä kautta työtaidon, valmiuksien ja motivaation sekä viihtyvyyden lisääntymiseen. (Sava 1987)


Lähteet:

Keski-Luopa L: Työnohjaus vai superviisaus. Työnohjausprosessin filosofisten ja kehityspsykologisten perusteiden tarkastelua. Metanoia instituutti. Tornion kirjapaino Oy, Oulu 200

Ojanen S: Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian käsittelyä. Yliopistopaino, Helsinki 2006

Paunonen-Ilmonen M: Työnohjaus: Toiminnan laadunhallinnan varmistaja. WSOY, Vantaa 2001

Sava, I. 1987. Työnohjaus ja opettajan tietoisuus. Helsinki: Gaudeamus 

Suomen työnohjaajat ry: https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus